MIGAWKI Z WYDARZEŃ SZKOLNYCH

Nawigacja

Oferty pracy w naszej szkole

Jeśli ta oferta cię interesuje, skontaktuj się z nami: sekretariat@spjerzykowo.pl lub 61-8152-115 61-8152-409 61-8152-410 61-8155-899 575-249-000 (kom) lub Kontakt

 
Stanowisko:

1   Ta oferta mnie interesuje

Wymiar godzin:3/4 etatu
Początek pracy:10.12.2016
Uwagi:DYREKTOR ZESPÓŁU SZKÓŁ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Sekretarka
Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół szkoła Podstawowa Gimnazjum m. królowej Jadwigi w Jerzykowie, ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice.

Wymiar czasu pracy – ¾ etetu

Określenie stanowiska: Sekretarka
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie;
b) wykształcenie minimum średnie ( matura),
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość podstawowych przepisów prawnych dotyczących oświaty;
b) biegła umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
c) umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
d) wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych czynności;
e) przy naborze pierwszeństwo mają osoby posiadające ukończone szkolenie z zakresu sekretariatu.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt;
b) przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;
c) rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole;
d) wysyłanie korespondencji;
e) prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi ocen, arkuszy ocen;
f) bieżące załatwianie i prowadzenie spraw uczniowskich;
g) sporządzanie sprawozdań GUS innych sprawozdań oświatowych w zakresie spraw uczniowskich;
h) organizacja świetlicy i dowozów szkolnych;
i) rekrutacja do Szkół;
j) prowadzenie spraw związanych z wyprawką szkolną oraz dotacją podręcznikową;
k) zamawianie druków ścisłego zarachowania oraz prowadzenie ich ewidencji;
l) archiwizacja zgodnie z instrukcja kancelaryjną;
ł) przygotowywanie umów wynajmu pomieszczeń szkolnych;
m) zadania związane z obowiązkiem szkolnym;
n) przygotowywanie i opracowywanie danych do SIO;
o) inne prace zlecone przez dyrektora;
p) prowadzenie sekretariatu w formie elektronicznej.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- praca przy komputerze, w budynku Zespołu Szkół w Jerzykowie;
- stanowisko związane z przemieszczaniem się w budynku.
5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny – podpisane własnoręczne;
b) curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej - podpisane własnoręczne;
c) oryginał kwestionariusza osobowego; oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (druki dostępne: http://zsjerzykowo.edupage.org/job w zakładce BIP oferty pracy www.bip.pobiedziska.pl w zakładce „oferty pracy” druki do pobrania lub w sekretariacie szkoły);
d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
e) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
f) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
g) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku;
6. Termin składania dokumentów.
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.
Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy w Jerzykowie - sekretarka”.
- osobiście – sekretariat Zespołu Szkół w Jerzykowie lub
- przesłać na adres: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie, ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy w Jerzykowie - sekretarka”.
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanym w ogłoszeniu o naborze lub po terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną wg danych z CV.
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pobiedziska.pl), na stronie Szkoły (http://zsjerzykowo.edupage.org/job/) oraz na tablicy informacyjne przy ul. Spokojnej 3 w Jerzykowie, 62-007 Biskupce w terminie do dnia 9 grudnia 2016 r.

7. Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U.z 2016 r. poz. 902).
Brak podpisu na oświadczeniach, CV, Liśce motywacyjnym oraz kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do drugiego etapu można odebrać osobiście po otrzymaniu informacji drogą elektroniczną lub telefoniczną. Dokumenty nieodebrane odsyła się na adres wg danych wskazanych w CV.

Alina Mańka
Dyrektor Zespoły Szkół w Jerzykowie
 

 
Stanowisko:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne   Ta oferta mnie interesuje

Uwagi:LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

sekretarka
(nazwa stanowiska pracy)

Przewodniczący Komisji d/s naboru informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

1. Jolanta Kuzimska Biskupice
2. Maja Kaczmarek Biskupice
3. Zuzanna Prokop Jerzykowo
4. Anna Makowska Główna
5. Joanna Schilf Gorzkie Pole


Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. o godzinie 16:00

Jerzykowo, 06.12.2016 r. Alina Mańka
 

 
Stanowisko:

Informacja o wyniku naboru.   Ta oferta mnie interesuje

Początek pracy:1.9.2016
Uwagi:Informacja o wyniku naboru zostanie podana w późniejszym terminie.

Alina Mańka
 

 
Stanowisko:

Informacja o wyniku naboru.   Ta oferta mnie interesuje

Początek pracy:1.9.2016
Uwagi:INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Zespole Szkół w Jerzykowie na stanowisko:
sekretarka

Dyrektor Zespołu Szkół w Jerzykowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani :

Anna Makowska, ul. Strumykowa 11, 62-010 Główna

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Anna Makowska spełnia wymagania formalne oraz posiada kwalifikacje wymagane na ww. stanowisku.
W trakcie dwuetapowego procesu rekrutacji kandydatka wykazała się wiedzą z zakresu organizacji sekretariatu i szkoły oraz uzyskała najwyższy wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.
Alina Mańka
 

 
Stanowisko:

1   Ta oferta mnie interesuje

Wymiar godzin:18/18
Początek pracy:13.02.2017
Uwagi:Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zatrudni na zastępstwo z dniem 13 lutego 2017 r. nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Oferty można składać na adres e-mail zsjerzykowo@poczta.internetdsl.pl lub w sekretariacie szkoły do 27 stycznia 2017 r. Alina Mańka-dyrektor
 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
  ul. Spokojna 3
  62-007 Biskupice
 • 61-8152-115
  61-8152-409
  61-8152-410
  61-8155-899
  575-249-000 (kom)

Galeria zdjęć